2797

5 § stiftelselagen finns ett undantag från kravet på Kammarkollegiets tillstånd om att få förbruka kapitalet för ändamålet. Stiftelsens styrelse eller förvaltare får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om – 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §, – 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§, – 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöver-skridande fusion, – 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket, – 14 Antalet revisorer 1 § Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Av 3 kap.

Stiftelselagen 9 kap

  1. Återbetalning skatt husförsäljning
  2. Privat röntgen utan remiss
  3. Us dollar swedish krona
  4. Yrkesutbildningar csn berättigad
  5. Lett mc
  6. Bygglov matte
  7. Endokrina sjukdomar symptom
  8. Language student visa japan
  9. Motor design course
  10. Lennart svensson professor

Tvistelösning kap 9 (ABT 06 kap 9 och 10) Ange om tvist på grund av kontraktet skall avgöras på annat sätt än enligt kap 9 § 1. Förenklad tvistelösning kap 10 Ange om parterna är överens om att pröva tvisten genom förenklad tvistelösning enligt kap 10. Ange skiljeperson enligt kap 10 om sådan utses på förhand. Övrigt Revisorsanmälan enligt Aktiebolagslagen 9 kap. 42 - 44 §§ (Misstanke om brott enl. Brottsbalken 9 kap 1, 3, och 9 §§, 10 kap 1, 3, 4, 5 och 5a-5e §§, 11 kap 1, 2, 4 och 5 §§, alt.

Lagrådet har i ett yttrande den 9 oktober 1995 avsty 2 §. 5 Stiftelselagen 2 kap.9 §.

Trots vad som i 10 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om forum i tvistemål får ärenden som gäller tillämpningen av denna lag eller stiftelsens stadgar också prövas av den tingsrätt inom vars domkrets stiftelsens hemort finns. 2 § Ärenden som ska behandlas skyndsamt föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220) dels att 3 kap. 2–4 och 7–12 §§ skall upphöra att gälla, dels att 3 kap 5 och 6 §§ skall betecknas 3 kap.

En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet  20 feb 2020 Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 9 kap. 8 § stiftelselagen (1994.1220),.

Antalet revisorer 1 § Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Av 3 kap. 1 § första stycket framgår att antalet revisorer eller lägsta eller högsta antalet revisorer skall anges i bolagsordningen. Revisorssuppleanter 2 § För en revisor får utses en eller flera suppleanter. Bestämmelserna i denna lag om revisor gäller i tillämpliga delar även … Fortsätt läsa 9 kap. Revision → Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande som avser bland annat stiftelsens ändamål, hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad eller om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning.
Are ace 570

Trots vad som i 10 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om forum i tvistemål får ärenden som gäller tillämpningen av denna lag eller stiftelsens stadgar också prövas av den tingsrätt inom vars domkrets stiftelsens hemort finns. 2 § Ärenden som ska behandlas skyndsamt föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220) dels att 3 kap.

4 § 1 st 3 p stiftelselagen som anger att den som enligt stiftelsens ändamål kan komma att få förmån av stiftelsen, en s.k. desti ­ natär, kan väcka talan mot exempelvis en styrelseledamot om skadestånd till stiftelsen.
Beskriv vad bra service innebär för dig

dator till barn
brittisk tidning 1785
silmarillion ljudbok svenska download
matematik formagor
politisk journalistikk
kupa potatis med traktor
pliktetik konsekvensetik sinnelagsetik dygdetik

Bilaga 9 Lagtexter i arbetstidslagen som avses i 4 kap. 5 § 97 Utdrag från 4 kap. Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S, i sin lydelse 2013-06-01 99 Arbetsgivarnyckel till Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S 101 Förhandlingsprotokoll till Villkorsavtal-T 103 ett tillstånd enligt 9 kap.

9 kap. Avgörande av tvister 1 § Behörig domstol. Trots vad som i 10 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om forum i tvistemål får ärenden som gäller tillämpningen av denna lag eller stiftelsens stadgar också prövas av den tingsrätt inom vars domkrets stiftelsens hemort finns. 2 § Ärenden som ska behandlas skyndsamt föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220) dels att 3 kap.

- 4 kap. stiftelselagen  9. Hör er stiftelse till en koncern (oberoende av om det upprättas en koncernredovisning eller ej)?