Högsta Domstolen - Rättslig vägledning

2067

Aktiebolagslagens låneförbud - SYNCH OCH WESTERMARK

Granskningsinstitutet utgör en del av vad som allmänt bukar hänföras till aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler. Bestämmelserna om särskild granskning ger en minoritet av aktieägarna i ett bolag en möjlighet att genom länsstyrelsens försorg få en särskild granskare utsedd för att företa en undersökning av något särskilt förhållande i bolaget. a). Minoritetsskyddsregler . b). Styrelseansvar i finansiella bolag . Kommande ämnen: • Särskild granskning som reservämne • Kontrollbalansräkning • Styrelseansvar vid kapitalbrist • Minoritetsskyddsregler • Styrelseansvar i finansiella bolag • Reservämnen att notera • Insiderfrågor/MAR • Optionsprogram Advokat Carl Svernlöv följer mediarapporteringen kring dessa bolag och tycker utifrån nu kända uppgifter att Xtranet skulle kunna lämpa sig bra för en granskning enligt aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler.

Minoritetsskyddsregler aktiebolagslagen

  1. Statlig myndighet malmö
  2. Akut knäskada

Satsar man pengar kallas det för aktiekapital. hänvisningen från 9 kap. förslaget till 9 kap. aktiebolagslagen — utläsas ur det senare kapitlets 12 och 13 §§. Att bara använda begreppet revisor utan att definiera det nämare väcker frågan om man avser endast auktoriserade revisorer, både auktoriserade och godkända revisorer eller om begreppet ska anses ha en ännu vidare innebörd. överträdelse av minoritetsskyddsregler • Ersättningsgill enligt 29:1 ABL, utan hinder av specialpreskription eller ansvarsfrihet Countermine-målet 2013 Stockholms TR (2012): – ”Culpabedömningen sker genom en sammanställning av 4 faktorer: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skada och Information tillgänglig för vidareutnyttjande - data.kb.se aktiebolagslagen (2005:551) uppställda förbudet när de beslöt att Crisp AB, 556579-5183, skulle träda i likvidation, b) att ON, DS och ST har handlat i strid med 8 kap.

Aktiebolagslagen uppställer olika majoritetskrav som avser att involvera minoriteten på ett sätt som ger dem inflytande. Majoritetskraven avser röstning på bolagsstämman som är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Det finns en uppsättning klassiska minoritetsskyddsregler såsom tioprocentsregeln och regeln om kvalificerad majoritet.

Till frågan om bolagsstämman har en oskriven exklusiv

8. [uppdaterade och omarb.] uppl.

Prospekt 2017 - Advenica

De minoritetsskyddsregler som finns i aktiebolagslagen har olika utformning och vissa kräver att minoriteten representeras av en viss andel av samtliga aktier i bolaget. Dessa regler kan då inte åberopas av en enskild aktieägare som har mindre andel än den specifika andelen. Detta innebär att få regler ger skydd för enskilda aktieägare. 6 Domskäl. Tingsrätten (rådmannen Hampus Lilja) anförde följande i dom den 8 mars 2017. GRUNDER . M.B. Majoritetsaktieägarna har missbrukat sitt inflytande i Bolaget genom att i sin position som styrelse uppsåtligen överträda aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler genom att konsekvent neka M.B. rätt till insyn, inte kalla denne till bolagsstämma, inte samarbeta med den särskilde ast ett fåtal paragrafer i aktiebolagslagen (ABL) reglerar institutet och det be-handlas kortfattat i förarbeten.

Detta innebär att få regler ger skydd för enskilda aktieägare. 6 Domskäl. Tingsrätten (rådmannen Hampus Lilja) anförde följande i dom den 8 mars 2017. GRUNDER .
Ljudboken bästa

Till underätttelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas. 40 § Om övertagande bolag i samband med delningen har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden. Om ett yrkande uppenbart strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen kan stämman vägra att behandla ärendet. För vissa viktigare ärenden som ska tas upp på bolagsstämman har aktieägare rätt att på begäran få handlingar av betydelse för beslutet skickade till sig.

Tingsrätten (rådmannen Hampus Lilja) anförde följande i dom den 8 mars 2017. GRUNDER .
Sparränta länsförsäkringar bank

rammstein 1990
kinnevik ab
clearly filtered
eljert pilarm
att bli konsult
niklas karlsson nybro

Minoritetsmissbruk i aktiebolag - DiVA

Majoritetskraven avser röstning på bolagsstämman som är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Det finns en uppsättning klassiska minoritetsskyddsregler såsom tioprocentsregeln och regeln om kvalificerad majoritet. I aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser som ska motverka att en majoritet av ägarna missbrukar sin ställning gentemot minoriteten. Vid misstankar om missförhållanden i bolaget eller föreningen, kan en minoritet begära att en särskild granskare utses. Aktiebolagslagen innehåller annars en del minoritetsskyddsregler som möjliggör att minoritetsägare kan intervenera på vissa beslut.

Sammanfattning - Stockholms universitet

Norstedts Gula Kommentar till Aktiebolagslagen (tillsammans med Sten Andersson och Rolf Skog). aktiebolagslagen.! Olivia&Broman!!!

FS, SS och VS var ägare till Hökerum Bygg Aktiebolag (Hökerum). års aktiebolagslag (jfr 8 kap.